ข่าว สพว. วพม. / รพ.รร6

สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในงาน AMSC 2017 ณ ประเทศเกาหลีใต้ จัดขึ้นในหัวข้อ “Accidents in the Medical Field – Hospital, no longer a safe area”

นศพ.หญิง จิดาภา พันธ์มนัส นศพ.ธนธิป แสงกูล นศพ.หญิง ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร และ นศพ.หญิง นพท.พัณณิตา โอ่เอี่ยม วพม.รุ่นที่ 41

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งประเภท Scientific oral presentation ในหัวข้อเรื่อง Perceived Nurse-Physician Communication regarding Patient Care and Associated Factors in Hospitals in Thailand โดยมี 
พ.ท.ผศ. พันเลิศ ปิยะราช และ พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ เป็นที่ปรึกษา


การประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการในงาน 
East Asian Medical Student Conference (EAMSC) 2017, Melbourne, Australia จัดขึ้นในหัวข้อ Climate Change and Medicine วันที่ 9-13 มกราคม 2560


นศพ. ชนม์ธวัช บุญญอนุชิต, นศพ.หญิง วริษฐา มีเต็ม, นศพ.หญิง อภิสรา โฆษิตวงศ์สกุล วพม. รุ่นที่ 40 ร่วมนำเสนอ Scientific poster presentation ในหัวข้อเรื่อง Impact of climate and incidences of illness in physical training among medical cadets, Phramongkutklao College of Medicine, 2016 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ร.ท.หญิงพลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา และ พ.ท.ผศ.พันเลิศ ปิยะราช

นศพ.หญิง ศุภณัฏฐ์ พวงจิตร, นศพ.หญิง อธิชา อุดมเดช, นศพ.หญิง อนินทิตา พงศบริพัตร และ นศพ.หญิง อรนิดา อังเศวตรุ่งเรือง วพม.รุ่นที่ 40 ร่วมนำเสนอ Scientific oral presentation ในหัวข้อเรื่อง 12 year-trend of heatstroke among Royal Thai Army recruit in basic training และกลุ่มนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่หนึ่ง โดยมี พ.ท.ผศ.พันเลิศ ปิยะราช เป็นที่ปรึกษา

การนำเสนอผลงานวิจัยในงาน 
Joint International Tropical Medicine Meeting 2016, Amari Watergate, Bangkok, Thailand วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559

นศพ. วิชชากร ตรีสุคนธ์ (วพม. รุ่นที่ 37)

 นำเสนอผลงานวิจัย Poster presentation & Turbo talk เรื่องBlastocystis: The study of prevalence and associated factors in primary school children in rural community ,central Thailand


นศพ. พงศ์พิสุทธิ ทาคำแปง และ นศพ. ธิติสรร ถวิลประวัติ (วพม. รุ่นที่ 39)

นำเสนอผลงานวิจัย Poster presentation & Turbo talk เรื่อง Prevalence and risk factors of Blastocystis sp. infection in rural communities, Thailand

นศพ. พิชญะ สุวรรณ และ นพท. สิรภพ มาลัยรัตน์ (วพม. รุ่นที่ 39)

นำเสนอผลงานวิจัย Poster presentation & Turbo talk เรื่อง Prevalence and risk factors of Opisthrochis viverini infection in rural communities, Thailand

การนำเสนอผลงานวิจัยในงาน 
World Congress on Public Health and Nutrition 2016, Madrid, Spain 
วันที่ 10-12 มีนาคม 2559

นพท.และนศพ.วพม. รุ่นที่ 37 ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral presentation ทั้งสิ้น 6 เรื่องได้แก่ 

1. Early sexual activity: prevalence and correlates among school adolescents in Thai rural community โดย นพท.พลภฦต คำตรี 

2. A study of incidence and associates of diabetes mellitus in Thai rural community โดย นศพ. อรรณพ กิตติถาวร 

3. Blastocystis: The study of prevalence and associated favtors in primary school children in rural community ,central Thailand โดย นศพ.วิชชากร ตรีสุคนธ์ 

4. Prevalence and associated factors of Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) used in Bann Nayao, Sanam Chai Khet District, Chachoengsao Province โดย นพท. ปองสม เหลืองหิรัญ 

5. The study of prevalence and associated factors of Diabetic retinopathy in the diabetic pateints, Takradan, Sanam Chai Khet District, Chachoengsao Province โดย นศพ.หญิง กรณิศ พันธ์ศรีทุม 

6. Factor affecting blood pressure control in hypertensive patients and glycemic control in type 2 diabetic patients in Thai rural community  โดย นศพ. สิรวิชญ์ ธรรมธิติวัฒน์ 


โดย นศพ.วิชชากร ตรีสุคนธ์ ได้รับรางวัล The Best Young Research

การประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการในงาน 
East Asian Medical Student Conference (EAMSC) 2016, Taiwan 
จัดขึ้นในหัวข้อ Medical care in the future where humanity and technology meet 
วันที่ 24-29 มกราคม 2559

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

การนำเสนอ Scientific poster presentation หัวข้อเรื่อง Utilization of health-related mobile phone application using in Thai population โดย นศพ.หญิง ปริยาภัทร มานิตยกูล, นศพ.ปริวรรต หิรัญสถิตย์พร, นศพ.หญิง เสาวลักษณ์ แจ้งใจเจริญ และ นศพ.พงศ์พิสุทธิ์ ทาคำแปง วพม.รุ่นที่ 39 โดยมี พ.ท. ผศ. พันเลิศ ปิยะราช เป็นที่ปรึกษา

การประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการในงาน 
Asian Medical Student Conference (AMSC) 2015, Singapore จัดขึ้นในหัวข้อ Geriatric Medicine: Embracing the Silver Tsunami, 5 - 12 กรกฎาคม 2558

นศพ.หญิง ขวัญชนก จันโทวงษ์, นศพ.จิรายุ วิวัฒน์วาระผล, นศพ.หญิง ณัฎฌา หอมรสสุคนธ์ และ นศพ.สุรพงษ์ ศราวุธธิกูล วพม.รุ่นที่ 38

 
ร่วมนำเสนอ Scientific poster presentation ในหัวข้อเรื่อง Prevalence and Factor Associated to High Risk for Osteoarthritis of The Knee in The Rural Community Thailand โดยมี พ.ท. ผศ. พันเลิศ ปิยะราช เป็นที่ปรึกษา