ข่าว สพว. วพม. / รพ.รร6

สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การประชุมความคืบหน้าความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 1500 คณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมประชุมความคืบหน้าความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุม ณีณา-นิรันดร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาหารือความร่วมมือทางแพทยศาสตร์ศึกษาและความเป็นไปได้ของความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษา

การประชุม ความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสถิติและระบาดวิทยา ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มวิจัยร่วมทางด้าน Statistics & Epidemiology ได้มีการประชุมในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาวิจัย วพม./รพ.รร.๖ จะมีความร่วมมือโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จัดเก็บไว้แล้ว เช่น ฐานข้อมูลโรคลมร้อน โรคพยาธิใบไม้ในตับ และการรายงานการบาดเจ็บสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น โดยจะนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

การประชุมความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยยางพารา (Rubber Research & Innovation) ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จากการประชุมกลุ่มในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องเรียน ภาควิชาสูตินารีศาสตร์ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีโจทย์วิจัย 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ การใช้ยางพาราในกลุ่มหัตถการทางการแพทย์ และการใช้ยางพาราประกอบการรักษาทั้งภายในและภายนอกร่างกาย 

การประชุมความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเรื่องโรคติดเชื้อและวัคซีน ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มย่อย Infectious diseases and Vaccine มีการประชุมต่อเนื่องเรื่อง Leishmaniasis ในวันที่ 31 มีนาคม และ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ภาควิชาปาราสิตวิทยา วพม./ รพ.รร.๖ โดยจะทำการศึกษาเพื่อพัฒนาหาเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัย ยารักษา และวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับโรคนี้

การประชุมความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยด้านมะเร็ง และ Drug discovery and development ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- กลุ่มวิจัยด้านมะเร็งมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดหัวข้อวิจัยร่วม คือ biomarkers ใน breast cancer 
-- กลุ่มวิจัย Drug discovery and development มีการประชุมกลุ่มย่อยในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ คณtวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้กำหนดหัวข้อวิจัยเรื่องการพัฒนายาใหม่สำหรับ breast cancer เช่นกัน

การประชุมความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          จากการประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วพม./รพ.รร.๖ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 1300-1600 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้แบ่งกลุ่มร่วมมือเป็น 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ Statistics & Epidemiology, Innovations in Medicine, Molecular Genetics and Medicine และยางพารา โดยแต่ละกลุ่มจะทำการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างโครงการวิจัยร่วมกันต่อไป