21 มิถุนายน 2560

ภาคบรรยาย

เวลา หัวข้อการอบรม
0800 - 0830 ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 Study Design & Cross-Sectional Study
10.00 - 10.15 Coffee Break
10.15 - 12.00 Cohort Study
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Cose-Control Study
14.30 - 14.45 Coffee Break
14.45 - 16.00 Writing a Research Proposal, Selecting a Medical Journal

22 มิถุนายน 2560

ภาคบรรยาย

เวลา หัวข้อการอบรม
08.30 - 10.00 Clinical Trial
10.00 - 10.15 Coffee Break
10.15 - 12.00 Propersity Scores
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.15 Biostatistics Practical Points
14.15 - 14.30 Coffee Break
14.30 - 16.00 Systematic Review & Meta-Analysis

23 มิถุนายน 2560

ภาคปฏิบัติ

เวลา หัวข้อการอบรม
08.30 - 09.30 Data Entry, Checking and Processing
09.30 - 10.45 Data Management
10.45 - 11.00 Coffee Break
11.00 - 12.00 Descriptive for Epidemiology
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.45 Analytic for Epidemiology
14.45 - 15.00 Coffee Break
15.00 - 16.00 Sample Size Calculation
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

5,900 บาท ราคานี้รวมค่าอาหาร และเอกสารประกอบการอบรม เรียบร้อยแล้ว 

 (ข้าราชการ สามารถเบิกได้ตามระเบียบราชการเมื่อได้รับการอนุมัติ) 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

บุคลากรทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

  • พ.อ.ผศ.นพ.ราม    รังสินธุ์

  • พ.อ.ศ.นพ.นฑิรุทธ    มุ่งถิ่น

  • พ.อ.รศ.นพ.นครินทร์    ศันสนยุทธ

  • รศ.พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

  • พ.ต.นพ.พิชา สุวรรณหิตาทร

ผู้ช่วยวิทยากร

  1. คุณสุภัค      อุกฤษฎชน
  2. คุณวรรัชนี      อิ่มใจจิตต์
  3. คุณดลพรรษ     พันธุ์พาณิชย์

หมายเหตุ !

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนจำกัด (60 ท่าน) และในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี