About Us
   Research Funding
   PMK Research Expertise
      • Index by Authors
      • Index by Field of Interest
      • Department
      • Award
  International Publications
      • 2000-present
      • Research citation
      • Clinical Research
      • Clinical Research
          Collaboration Network
      • Community Medicine
      • Military Medicine
      • Medical Education
   National Publications
  Presentation
      • International Presentation
      • National Presentation
   Service and Supports
   Announcement
   Activities
   Download

    69  User
 
February 8. 2017

Research PCM & PMK
 
 
Phramongkutklao Research Fund
 

[ Phramongkutklao ]  [ Others ]

 
 
Phramongkutklao College of Medicine Research Fund
 
 
ปี
 ลำดับ 
     หัวข้อวิจัย     
    หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจัย
          
2556
1
การศึกษาลำดับของกรดอะมิโน (amino acid sequence) ของยีนไคเนซิน (kinesin gene) ของเชื้อลิชมาเนีย ไซแอมเมนซิส (Leishmania siamensis) พ.อ.หญิง รศ.เสาวนีย์ ลีละยูวะ
( ภปส.กศ.วพม. )
 
 
2
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนแพทย์ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ผู้ป่วยสมมติที่เป็นผู้ป่วยจริง
ในการเรียนการสอนวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ร.ท.หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม
( ภสล.กศ.วพม )
 
 
3
อิทธิพลของความหลากหลายทางพันธุกรรมของ UGT1A1 and ABCB1 ต่อเภสัชจลนศาสตร์และพิษของยาไอริโนทีแคนในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ พ.ท.หญิง.ผศ. จีรานุช ตันคณิตเลิศ
( ภาควิชาเภสัชวิทยา )
 
 
4
ประสิทธิผลของเครื่องควบคุมความชื้นต่อปริมาณของจุลชีพในอากาศภายในห้องระบบปิด ในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.อ.รศ. กรีฑา ม่วงทอง
( ภสล.กศ.วพม )
 
 
5
การศึกษาสมรรถภาพทางกายและสถานะสุขภาพของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ารุ่นที่ ๓๓ พ.อ.หญิง ผศ.พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์
( ภสว.กศ.วพม. )
 
 
6
ผลของเคอร์คูมินต่อการกระตุ้นการหลั่งซีเอกซ์ซีแอลสิบโดยทีเอ็นเอฟแอลฟาอินเตอร์ฟีรอนแกมมาและอินเตอร์ลูคิน-1เบต้าในเซลล์กล้ามเนื้อเรียบหลอดลม พ.ต. ศราวุธ จินดารัตน์
( ภาควิชาเภสัชวิทยา )
 
 
7
โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุอุดห้ามเลือดในช่องจมูกด้วยการใช้ไคโตซานเป็นส่วนประกอบสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดโรคทางจมูก พ.อ.ศวยส เหรียญมณี
( ภสล.กศ.วพม )
 
 
8
ประสิทธิผลของเครื่องมือส่องไฟสำหรับรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองเปรียบเทียบระหว่างโคมส่องไฟฟลูออเรสเซนต์และโดมส่องไฟแอลอีดีที่ผลิตเอง พ.อ.หญิง แสงแข ชำนาญวนกิจ
( ภกม.กศ.วพม. )
 
 
9
ประสิทธิผลของเครื่องมือส่องไฟหลอดแอลอีดีที่ผลิตเองสำหรับรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง เปรียบเทียบระหว่างโคมส่องไฟแอลอีดีและเตียงส่องไฟแอลอีดี พลตรีหญิง ปรียาพันธ์ แสงอรุณ
( ภกม.กศ.วพม. )
 
 
10
ผลของงาต่อระดับคลอเรสเตอรอลในกำลังพลกรมแพทย์ทหารบกที่มีภาวะคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง พ.ท.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์
( ภสว.กศ.วพม. )
 
 
11
ประสิทธิผลการนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีในการตรวจวินิจฉัยโรคประกอบการเรียนวิชาจุลชีววิทยาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.อ.หญิง ผศ.ผกากรอง สำเร็จรุ่งโรจน์
( ภจช.กศ.วพม )
 
 
12
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาชั้นปรีคลินิกระหว่างการเรียนแบบบูรณาการและการเรียนแบบรายวิชา ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.อ.รศ.มหัทธนา กมลศิลป์
( ภพธ.กศ.วพม. )
 
 
13
ความชุกและความไวต่อสารต้านเชื้อราของเชื้อ Candida sp.ที่แยกได้จากกระแสเลือดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.หญิง ชนานันท์ ขอประเสริฐ
( ภจว.กศ.วพม. )
 
 
14
ลักษณะความแปรผันของยีนอาร์เอชดีในคนไทยที่มีหมู่เลือดอาร์เอชดีลบ พ.ท. หญิงอัญชลี วิศวโภคา
( ภชค.กศ.วพม. )
 
 
15
ผลของ Xanthones ต่อการกระตุ้นการหลั่ง CXCL10 โดย TNF-a และ IFN-g ในเซลล์กล้ามเนื้อเรียบหลอดลม พ.ต. ศราวุธ จินดารัตน์
( ภสร.กศ.วพม. )
 
 
16
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตของกำลังพล ณ จุดเกิดเหตุ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พ.อ. รศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
( ภปส.กศ.วพม. )
 
 
17
การศึกษาประสิทธิภาพของการวัดอุณหภูมิกายร่วมกับการชั่งน้ำหนักและการติดตามอาการจากการบาดเจ็บจากความร้อนเป็นประจำทุกวันในการป้องกันการได้รับความบาดเจ็บจากความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการตามคำแนะนำของเดิมกรมแพทย์ทหารบก ในทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกที่รับการฝึกทหารใหม่ พ.อ. หญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ
( ภสว.กศ.วพม. )
 
2555
1
การตรวจหาเชื้อบลาสโตซิสทิสในสถานรับเลี้ยงเด็กด้วยเทคนิคพีซีอาร์ไทย พ.อ.ผศ. ราม รังสินธุ์
( ภทช.กศ.วพม. )
 
 
2
การประเมินน้ำหนักตัวแห้งด้วยวิธี Blood volume monitoring ในผู้ป่วยเด็กโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่อง พ.ท. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
( ภกม.กศ.วพม. )
 
 
3
การศึกษาการตอบสนองต่ออาร์ทีสูเนตและเมฟโฟควินในการรักษามาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม พ.อ.รศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
( ภปส.กศ.วพม. )
 
 
4
การเตรียมลิชมาเนียแอนติเจนสายพันธ์ในประเทศไทยเพื่อตรวจหาแอนติบอดี้ เบื้องต้นโดย Direct Agglutination Test พ.อ.หญิง รศ.เสาวนีย์ ลีละยูวะ
( ภปส.กศ.วพม. )
 
 
5
การศึกษาประสิทธิผลการประคบเย็นและร้อน ในนักกีฬาที่ปวดรยางค์บนส่วนปลาย ระยะกึ่งฉับพลันและเรื้อรัง พลตรี ไกรวัชร ธีรเนตร
( ภวฟ.กศ.วพม )
 
 
6
ปัจจัยเสี่ยงและผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของการทำสูติศาสตร์หัตถการ พ.ท. สุรพันธ์ สัจจปาละ
( ภสน.กศ.วพม. )
 
 
7
การศึกษาโรคพยาธิใบไม้ในตับเชิงระบาดวิทยาแบบบูรณาการในชุมชนชนบทของประเทศไทย พ.อ.หญิง ผศ. ปานจิต ธรรมศรี
( ภปส.กศ.วพม. )
 
 
8
อิทธิพลของ UGT1A1*6 and OATP1B1*15 ต่อเภสัชจลนศาสตร์และพิษของยาไอริโนทีแคนในผู้ป่วยมะเร็ง พ.ท.หญิง.ผศ. จีรานุช ตันคณิตเลิศ
( ภภว.กศ.วพม. )
 
 
9
ความเก่ง ดีและมีสุข ของนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ท.หญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง
( ภวฟ.กศ.วพม )
 
 
10
ภาวะการปลอดเชื้อของยาหลอดตาที่เตรียมในโรงพยาบาลในอุณหภูมิห้อง (The sterility of the hospital preparation eye drop in stored room temperature eye drop) พ.ท.ผศ. ธีระเทพ ตันตยาคม
( ภจว.กศ.วพม. )
 
 
11
ผลของค่าความโค้งกระจกตาต่อการทำนายค่าสายตาหลังผ่าตัดต้อกระจก (Keratometric effect in predicting the refractive outcome post cataract surgery) ร.ท. ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี
( ภจว.กศ.วพม. )
 
 
12
การศึกษาโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในกำลังพลทหาร (Diabetic Retinopathy in Military Personnel) พ.อ.หญิง ผศ. รวีวรรณ ชุนถนอม
( ภจว.กศ.วพม. )
 
 
13
การศึกษาการแสดงออกของยีนและลักษณะสมบัติของเอนไซม์แอมิโลมอลเทสเพื่อผลิตไซโคลเดกซ์ทรินชนิดวงใหญ่ ร.ท. ประกานต์ ฤดีกุลธำรง
( ภชค.กศ.วพม. )
 
 
14
การศึกษาอัตราตายและสาเหตุการตายของทหารประจำการกองทัพบก พ.อ.ผศ. ราม รังสินธ์
( ภทช.กศ.วพม. )
 
 
15
การศึกษาประสิทธิภาพของการวัดอุณหภูมิกายร่วมกับการชั่งน้ำหนักและการติดตามอาการจากการบาดเจ็บจากความร้อนเป็นประจำทุกวันในการป้องกันการได้รับความบาดเจ็บจากความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการตามคำแนะนำของเดิมกรมแพทย์ทหารบก ในทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกที่รับการฝึกทหารใหม่ พ.อ.รศ.วิโรจน์ อารีย์กุล
( ภทช.กศ.วพม. )
 
 
16
ความชุกและปัจจัยเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเยาวชนเพศชายของประเทศไทย ในปี 2555 พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์
( ภทช.กศ.วพม. )
 
 
17
การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการแพทย์โดยการจัดตั้งระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ร.ท.ทนงสรรค์ เทียนถาวร
( ภทช.กศ.วพม. )
 
 
18
ประสิทธิภาพของการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและความชุกของผู้ที่ภาวะปวดหลังส่วนล่างจากการทำงานในบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.ผศ.สุมาลี ซื่อธนาพรกุล
( ภวฟ.กศ.วพม. )
 
 
19
Effect of Xanthones on TNF- α and IFN- γ induced CXCL 10 in human airway smooth muscle cells พ.ต. ศราวุธ จินดารัตน์
( ภภส.กศ.วพม. )
 
 
20
ผลของ β-mangostin ต่อการกระตุ้นการหลั่ง CXCL ๑๐ โดย TNF- α และ IFN- γ ในเซลล์กล้ามเนื้อเรียบหลอดลม พ.ต. ศราวุธ จินดารัตน์
( ภภส.กศ.วพม. )
 
 
21
ผลกระทบระยะยาวจากการมีภาวะหยุดหายใจแรกเกิด พ.ต. หญิง ดังใจ สุวรรณกิตติ
( ภสร.กศ.วพม. )
 
2554
1
โครงการวิจัย การศึกษากลไกการดื้อยาในกลุ่มอนุพันธ์ artemisinin ของเชื้อ Plasmodium falciparum พ.อ. รศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
( ภปส.กศ.วพม. )
 
 
2
โครงการวิจัย การศึกษาสมรรถภาพทางกายและสถานะสุขภาพของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์วิทยาลัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ารุ่นที่ 33 พ.อ. หญิง ผศ.พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์
( ภสว.กศ.วพม. )
 
 
3
การประเมินลักษณะมุมหน้าม่านตาของสตรีตั้งครรภ์ในไตรมาสต่างๆและสตรีหลังคลอดด้วยเครื่องอ๊อกคูล่าโคฮีเรนโทโมกราฟฟี่ พ.ท.หญิง วิวรรณ ศันสนยุทธ
( ภจว.กศ.วพม. )
 
 
4
ความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์ (genotype) และซับจีโนไทป์(subgennotype) ของเชื้อ Cryptosporidium spp. กับอาการทางคลินิกของโรค cryptosporidiosis ในผู้ป่วยติดเขื้อ HIV ในประเทศไทย พ.อ.รศ มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
( ภปส.กศ.วพม. )
 
 
5
ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนของเชื้อลิชมาเนีย ไซแอมเมนซิส (Leishmania siamensis) ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทยที่เป็น (visceral leishmaniasis) พ.อ.หญิง รศ.เสาวนีย์ ลีละยูวะ
( ภปส.กศ.วพม. )
 
 
6
ประสิทธิผลของเครื่องมือส่องไฟผลิตในประเทศที่ประกอบด้วยหลอดอีมิดทิงค์ไดโอดส์ (แอลอีดี) เพื่อรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด พ.อ.หญิง แสงแข ชำนาญวนกิจ
( ภกม.กศ.วพม. )
 
 
7
การประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกกันยุงที่เคลือบด้วยสารสกัดสมุนไพรไทยต่อการป้องกันการเกิดโรคมาลาเรียในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ
( ภสว.กศ.วพม. )
 
 
8
การรักษาอาการสัมพันธ์กับภาวะหมดระดูและคุณภาพชีวิตของสตรีไทยอายุ ๔๐ ปี ขึ้นไปที่มารับการรักษาที่คลินิกวัยทอง พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล
( ภสน.กศ.วพม. )
 
 
9
ศึกษาลักษณะความชุกและชีวโมเลกุลของพยาธิใบไม้ในตับในคน(Opisthorchis viverrini / Clonorchis sinensis) และพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็กที่มีไข่ลักษณะคล้ายกันในพื้นที่จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย พ.อ.หญิง ผศ.ปานจิต ธรรมศรี
( ภปส.กศ.วพม. )
 
 
10
ระดับของภาวะเครียดออกซิเดชั่นและสารต้านอนุมูลอิสระกลูตาไธโอนในผู้ปฏิบัติวิปัสสนา ร.ท.หญิง จิตวีณา มหาคีตะ
( ภสร.กศ.วพม. )
 
 
11
การค้นหาและศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของแอมิโลมอลเทสยีนจากแหล่งดิน ร.ท.ประกานต์ ฤดีกุลธำรง
( ภชค.กศ.วพม. )
 
 
12
การศึกษาการจัดตั้งระบบทางการแพทย์ฉุกเฉินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ร.ท.ธนงสรรค์ เทียนถาวร
( ภทช.กศ.วพม. )
 
 
13
ความชุกของ Methicillin - resistant Staphylococcuc aureus (MRSA) ในนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร.ต.นิจธร สังข์ศิรินทร์
( ภจช.กศ.วพม. )
 
 
14
อุบัติการณ์ของฟีโนทัยป์ชนิดดีอีลูดในผู้บริจาคโลหิตคนไทยที่มีหมู่เลือดอาร์เอช (ดี) ลบ พ.ท.หญิง อัญชลี วิศวโภคคา
( ภชค.กศ.วพม.)
 
 
15
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาน HCV viral load ในกระแสเลือดกับความรุนแรงของพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อตับ ในผู้ป่วยอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ ซี พ.อ.พิพัฒน์ ศรีธาบุตร
( ภพธ.กศ.วพม. )
 
 
16
การศึกษาประสิทธิภาพของการวัดอุณหภูมิกายร่วมกับการชั่งน้ำหนักและการติดตามอาการจากการบาดเจ็บจากความร้อนเป็นประจำทุกวันในการป้องกันการได้รับความบาดเจ็บจากความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการตามคำแนะนำของเดิมกรมแพทย์ทหารบก ในทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกที่รับการฝึกทหารใหม่ พ.อ.รศ.วิโรจน์ อารีย์กุล
( ภทช.กศ.วพม. )
 
 
17
การสำรวจอัตราป่วย(ความชุก)ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ(เอช ๑ เอ็น ๑) ในทหารกองประจำการ ที่เข้ารับราชการในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๒ พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์
( ภทช.กศ.วพม. )
 
 
18
การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการแพทย์โดยการจัดตั้งระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์
( ภทช.กศ.วพม. )
 
 
19
สุขภาวะทางตาในทหารเกณฑ์กองทัพบก พ.ท.หญิง รวีวรรณ ชุนถนอม
( ภจก.กศ.วพม. )
 
 2553 
1
การศึกษาระบาดวิทยาโรคติดเชื้อที่ก่อให้เกิดอุจจาระร่วง ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์ พ.อ.หญิง รศ.เสาวนีย์ ลีละยูวะ
พ.อ.รศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
ร.ท.พิชา สุวรรณหิตาทร
 
2
การศึกษาการตอบสนองต่อยาต้านมาลาเรียและลักษณะพันธุกรรมของยีนดื้อยาของเชื้อ Plasmodium falciparum ในกำลังพลทหาร เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
พ.อ.รศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ร.ท.คามิน หรินวรรณ
 
3
การศึกษาสมรรถภาพทางกายและสถานะสุขภาพของนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 33  
พ.อ.หญิง ผศ.พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์ พ.อ.รศ.นพ.วิโรจน์ อารีย์กุล
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ
พ.ต.หญิง ดวงรัตน์ แก้วไวยุทธิ์
 
4
การศึกษาระบาดวิทยาระดับอณูชีวโมเลกุลของการติดเชื้อจีอาเดีย (Giardia)ในสถานดูแลเด็ก พ.อ.หญิง รศ. เสาวนีย์ ลีละยูวะ พ.อ.รศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
ร.ท. พิชา สุวรรณหิตาทร
จ.ส.อ.ทวี นาคหล่อ
นายสุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์
 
5
การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ความต้องการการรักษา ในผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอ ก่อนและหลังทำการฉายรังสี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.อ.หญิง สิริกาญจน์ สุทธวงษ์
พ.ต. สุเมธ เติมมธุรพจน์
พ.อ.บริบรูณ์ นาวาเจริญ
พ.ต.หญิง สรณีย์ วงษ์อำนวย
พ.ต.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์
 
6
ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของแบบประเมินตนเองเพื่อวัดอาการปวดหลังส่วนล่าง พ.อ.หญิง รังสิมา อิงอร่าม พ.ท.วิภู กำเหนิดดี
พ.ต.พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ
พญ.พจีภัทร แก้วพิบูลย์
 
7.
การประเมินความพร้อมของแพทย์ทหารในการปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล พ.อ.หญิง รศ.เสาวนีย์ ลีละยูวะ
พ.อ.รศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา  หัตถโชติ
 
8.
การประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกกันยุงที่เคลือบด้วยสารสกัดสมุนไพรไทยต่อการป้องกันการเกิดโรคมาลาเรียในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ พ.อ.หญิง จริยาณาฎ เกวี
พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล
พ.อ.รศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์
จ.ส.อ.ทวี นาคหล่อ
น.ส.สุภัค แซ่โง้ว
พ.อ.ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ
พ.ท.ประดิษฐ์ แก้วเสถียร

ที่ปรึกษา
พ.อ.หญิง รศ.เสาวนีย์ ลีละยูวะ
พ.อ.หญิง จิราภา เอี่ยมศิลา

 
9
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง plasma VEGF กับ กระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่ และ ผลต่อการดำเนินโรคของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก พ.อ.สหพล อนันต์นำเจริญ น.พ.ประยุทธ ศิริวงษ์
น.พ.ธีรสันติ์ ตันติเตมิท
น.พ.เสริมศักดิ์ หงส์จินดา
น.พ.ชินกฤต บุญญอัศดร
น.พ.ธีรยศ นิมมานนท์
น.พ.ต้น คงเป็นสุข
 
10
การเปรียบเทียบผลการวัดทางคลีนิคของ Thai stereogram เมื่อเทียบกับวิธีการวัดมาตรฐาน ร.ท.หญิง นริศรา กล้าณรงค์ราญ ร.ท.ธนันตร์ หิรัญพัทรวงศ์
พ.ต.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
 
11
โครงการวิจัยพัฒนาหุ่นจำลองเพื่อการเรียนการสอนและผ่าตัดทางระบบประสาท พ.อ.ศุภกิจ สงวนดีกุล  
 
12
โครงการวิจัย แผนภูมิทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ พ.อ.ศุภกิจ สงวนดีกุล  
 
13
อุบัติการณ์ของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเปรียบเทียบระหว่างการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันและการไม่ให้ยาปฏิชีวนะ ก่อนการตรวจประเมินการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและหูรูดด้วยวิธียูโรพลศาสตร์ พ.ต. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ พญ.จันทิรา หงส์พิพัฒน์
ร.อ.จงกลภรณ์ วงศ์วิเศษกาญจน์
 
14
การศึกษาเปรียบเทียบอัตราความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสอีสุกอีใส หัด หัดเยอรมัน และ คางทูม ระหว่างเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกับเด็กที่มีภูมิคุ้มกันปกติ พ.อ.รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช พ.อ.รศ.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ
พ.อ.รศ.อังกรู เกิดพานิช
พ.ต.เดชวิจิตร สุวรรณภักดี
พ.อ.รศ.รัชฎะ ลำกลู
พ.อ.รศ.หญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
พ.ท.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
น.ส.มาลินี จิตตกานต์พานิช
น.ส.อารีย์ วีรณรงค์กร
 
15
ความชุกของการติดเชื้อพยาธิสตรองจีรอยด์ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง พ.อ.กิตติ ตระกูลฮุน พ.ญ.วีรวรรณ ลุวีระ
พ.ญ.นิรัฐฐา จันทวัฒน์
พ.อ.ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ
 
16
การติดตามเด็กผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงและเป็นวัณโรคโดยการวัดอินเตอร์เฟียร์รอนแกมมา จากตัวอย่างเลือดใน รพ. พระมงกุฎเกล้า พ.อ.อังกูร เกิดพาณิช พ.อ.หญิง ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร
พ.อ.รศ.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ
พ.อ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์
พ.ต.เดชวิจิตร สุวรรณภักดี
พญ.ฐิติอร ฤาชาฤทธิ์
พญ.พรอำภา บรรจงมณี
พ.ท.สมพงษ์ ตรีวัชรีกร
ร.อ. หญิงใบเตย บุญญะไชย
 
17
ความเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงจากขนาดโครงสร้างของร่างกายในกำลังพลกองทัพบกเขตกรุงเทพและปริมณฑล พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์  
 
18
การศึกษาพฤติกรรมการกิน การเคลื่อนไหวร่างกาย และภาวะโภชนาการของนักเรียนแพทย์ทหาร ระหว่างปี ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๔ พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ พ.อ.หญิง กมลทิพย์ นิลคุปต์
 
19.

การศึกษาจำแนกการเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับในคน (Opisthorchis viverrini / Clonorchis sinensis) และพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็กที่มีไข่ลักษณะคล้ายกัน ด้วยเทคนิค PCR ในชุมชนชนบท ภาคกลางของประเทศไทย

พ.อ.หญิง ผศ.ปานจิต ธรรมศรี พ.อ.หญิง รศ.เสาวนีย์ ลีละยูวะ
พ.อ.รศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
ศาตราจารย์พีรพรรณ ตันอารีย์
ร.ท.พิชา สุวรรณหิตาทร
จ.ส.อ.ทวี นาคหล่อ
 
20
การศึกษาความชุกของประสาทหูเสื่อมและอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหูในกำลังพลที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงจากระเบิด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.อ.รศ. กรีฑา ม่วงทอง ร.อ.พนา กล่ำคำ
พ.ท.ธฤต มุมินทร์
พ.อ.หญิง พงษ์เทพ หาญชุมพล
พ.ท.หญิง สุภัทรี นิรัติศัย
 
21
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้ามเลือดและการเกิดพังผืด จากการใช้แผ่นปิดแผลห้ามเลือดไคโตซาน (Seashell bandage) ที่ผลิตจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กับวาสลินก๊อช(vasaline strip gauze) เพื่อห้ามเลือดในโพรงจมูกหลังการผ่าตัดไซนัสโดยใช้เอนโดสโคป พ.ท.ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร นพ.พรพิเชษฐ์ เกษพันธ์
พ.อ.รศ. กรีฑา ม่วงทอง
พ.อ.สุภางค์ วงษ์ขันธ์
 
22

การศึกษาประสิทธิภาพของการวัดอุณหภูมิกายร่วมกับการชั่งน้ำหนักและการติดตามอาการจากการบาดเจ็บจากความร้อนเป็นประจำทุกวันในการป้องกัน การได้รับความบาดเจ็บจากความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการตามคำแนะนำของเดิมกรมแพทย์ทหารบก ในทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกที่รับการฝึกทหารใหม่

พ.อ.ผศ. ราม รังสินธุ์
พ.อ.รศ.วิโรจน์ อารีย์กุล
พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล
พ.อ.พจน์ เอมพันธุ์
พ.ต.ปณิธาน ประดับพงษา
 
23
สถานะสุขภาพและการมีปัจจัยเสี่ยงของทหารประจำการกองทัพบกปี 2553 พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์ พ.อ.รศ.วิโรจน์ อารีย์กุล
พ.ท.ดนัย หีบท่าไม้
พ.อ.รศ.มฑิรุฑธ มุ่งถิ่น
ร.อ.ธีรยุทธ สุขมี
 
24
อุบัติการณ์ของการประสบอุบัติเหตุจราจรในทหารกองประจำการกองทัพบก พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์ พ.อ.รศ.วิโรจน์ อารีย์กุล
พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล
พ.อ.พจน์ เอมพันธุ์
พ.ต.ปณิธาน ประดับพงษา
 
25
ผลการศึกษาทางคลินิกในทารกคลอดก่อนกำหนดระยะท้ายที่คลอดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ต.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ พ.อ.หญิง แสงแข ชำนาญวนกิจ
น.พ.ณพล จิตรศรีศักดา
 
26
การศึกษาการใส่หัวกระดูกเทียมชนิด modular และการศึกษาลักษณะหัวของกระดูกเรเดียส ร.อ.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล พ.ท.สุริยา ลือนาม
นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ
ร.อ.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
 
27
การศึกษาการหมุนของนิ้วมือด้วยมุมระหว่างแกนนิ้วมือขณะงอเทียบกับกระดูกฝ่ามือของนิ้วกลาง พ.ท.สุริยา ลือนาม ร.อ.ชัชชนินทร์ มยุระสาคร
ร.อ.ขนิษฐา ลือนาม
ร.อ.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
พ.อ.สัญญา ประชาพร
 
28

ประสิทธิภาพของยาเดซาเมทาโซนในการป้องกันการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กระหว่างการวางยาสลบด้วยยาเคตามีนและการให้ยา เคมีบำบัดทางน้ำไขสันหลัง

พ.ท.ชาญชัย ไตรวารี พ.อ.รศ.รัชฏะ ลำกูล
 
29
การประยุกต์ใช้ไซโคลเดกซ์ทรินและอนุพันธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการละลายน้ำของพาราเซตามอล ร.ต.ประกานต์ ฤดีกุลธำรง -
 
30
การศึกษาประสิทธิภาพการกดหน้าอกในขณะทำการช่วยชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ร.อ.ปณิธาน กวางโรภาส -
 
31
การศึกษาผลในการป้องกันการเกิดอาการหนาวสั่นของยารามอสซีตรอนในผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน พ.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช พ.ต.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
ร.อ.พิธมน ศุกรินทร์
ร.อ.เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
 
32

ประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยน้ำตาไหลที่เกิดจากภาวะท่อน้ำตาตันโดยการแยงและล้างท่อน้ำตาด้วยสารละลายน้ำเกลือ 3 เปอร์เซ็นต์และสารไมโตมัยซิน- ซี 0.2 มก./มล.

พ.ท.หญิง รวีวรรณ ชุนถนอม -
 
33
อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงสร้างในนักเรียนแพทย์ทหารปีที่ 2 ระหว่างการฝึกปรับสภาพทางทหาร พ.ต.พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ ร.ท.ชาญวิทย์ โพธิ์งามวงศ์
 
34
ผลของยาหยอดตาต่อค่าความโค้งกระจกตาในเด็กนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ท.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ ร.ท.หญิง นริศรา กล้าณรงค์ราญ พญ.ศรีตุลย์ บัณฑิตอาภรณ์
 
 
Phramongkutklao Hospital Foundation
 
 
ปี
 ลำดับ 
     หัวข้อวิจัย     
    หัวหน้าโครงการวิจัย    
ผู้ร่วมวิจัย
2556
1
โครงการพัฒนาต้นแบบกระเป๋าชุดปฐมพยาบาลประจำกายทหาร พ.อ.รศ. สุธี พานิชกุล
( สพว.วพม./รพ.รร.๖ )
 
 
2
การศึกษาเปรียบเทียบระดับวิตามินดีในทารกที่ได้รับน้ำนมแม่อย่างเดียวกับทารกที่ได้รับทั้งน้ำนมแม่และน้ำนมผงในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ท.หญิง นวพร นำเบญจพล
( กกว.รพ.รร.๖ )
 
 
3
ผลของการยับยั้งตัวรับแอนจิโอเจนซินต่อภาวะดื้ออินซูลิน ในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ร.อ.บัญชา สถิระพจน์
( กอย.รพ.รร.๖ )
 
 
4
การวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันหลังการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยสารทึบรังสีในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
โดยวิธีตรวจสัดส่วนของสารนิวโตรฟิลล์เจลติเนสแอสโซซิเอตไลโปคาลินต่อครีอะตินินในปัสสาวะ
พ.อ.อินทรีย์ กาญจนกูล
( กอย.รพ.รร.๖ )
 
 
5
โครงการนำร่องการพัฒนา ออกแบบ รถเข็นไฟฟ้าอัตโนมัติแบบอัจฉริยะสำหรับผู้พิการขั้นรุนแรงที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย พ.ต. ธง พงษ์หาญยุทธ
( กวฟ.รพ.รร.๖ )
 
 
6
โครงการนำร่องการพัฒนา ออกแบบ ประดิษฐ์ ชุดช่วยพยุงเดินสำหรับผู้ป่วยราชการสนามที่มีความพิการช่วงเอวลงมา พ.อ.ผศ.อารมย์ ขุนภาษี
( กวฟ.รพ.รร.๖ )
 
 
7
ผลของการฝังเข็มและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับการฝังเข็มร่วมกับการทำแผลด้วยวิธีมาตรฐานต่อการหายของแผลเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ท.พีระกรณ์ นิธิกรอธิวัฒน์
( กวฟ.รพ.รร.๖ )
 
 
8
ความชุกและลักษณะแสดงออกของการดื้อยาในกลุ่ม Macrolides ของเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumonia ที่ตรวจพบจากผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ. ปุณพงศ์ หาญศิริพันธุ์
( กอย.รพ.รร.๖ )
 
 
9
การใช้วิธีการอุดกั้นเครื่องช่วยหายใจขณะหายใจออกในการทำนายภาวะการตอบสนองต่อสารน้ำในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม พ.อ.อนันต์ วัฒนธรรม
( กอย.รพ.รร.๖ )
 
 
10
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับค่าความเปรียบต่างของเป้ายิงและประสิทธิภาพการนยิงปืนเล็กยาวเอ็ม ๑๖ พ.อ.หญิง.ผศ. รวีวรรณ ชุนถนอม
( ภจว.รพ.รร.๖ )
 
 
11
ภาวะเส้นประสาทตาเสื่อมระยะก่อนการแสดงอาการทางคลินิกจากยาอีแทมบูทอล ร.ท.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ
( ภจว.รพ.รร.๖ )
 
 
12
การศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเมื่อมีทีมโภชนาบำบัดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ต.หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช
( กอย.รพ.รร.๖ )
 
 
13
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยารับประทาน GPO-L-ONE® (deferiprone)เปรียบเทียบกับยารับประทาน EXJADE® (deferasirox) (ก่อนและหลัง) ในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียคนเดียวกันที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีธาตุเหล็กสะสมเกินเนื่องมาจากการได้รับเลือด ในรพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ท. ผศ. ชาญชัย ไตรวารี
( กกว. รพ.รร.๖ )
 
 
14
การศึกษาหาตำแหน่งทางกายวิภาคของการแตกแขนงของเส้นประสาท musculocutaneous ที่ต้นแขนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อนำมาใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนย้ายเส้นประสาท พ.ท. สุริยา ลือนาม
( กอธ.รพ.รร.๖ )
 
 
15
การศึกษาหาความชุกของภาวะพร่องวิตามินดีในผู้ป่วยโรคลมพิษเรื้อรัง พ.ต. สวัสดิ์ บุญปิยทัศน์
( กอย.รพ.รร.๖ )
 
 
16
การศึกษาหาตำแหน่งเส้นประสาทที่มีจำนวนเส้นใยประสาทที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการปลูกถ่ายเส้นประสาทนิ้วมือที่ได้รับอุบัติเหตุ ร.อ. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
( กอธ.รพ.รร.๖ )
 
 
17
การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน CYP21A2 ในโรคต่อมหมวกไตชั้นนอกหนาแต่กำเนิดชนิดขาดเอนไซม์ 21-hydroxylase พญ. วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
( กกว. รพ.รร.๖ )
 
 
18
การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีนเบต้าโกลบินในโรคและพาหะธาลัสสีเมียชนิดเบต้า พ.ท. บุญชัย บุญวัฒน์
( กกว. รพ.รร.๖ )
 
 
19
การพัฒนาสูตรตำรับสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในรูปแบบเจลไคโตซานและการทดสอบประสิทธิภาพการห้ามเลือดและการแพ้ในสัตว์ทดลอง พ.อ. รศ. สุธี พานิชกุล
( สพว.วพม./รพ.รร.๖ )
 
 
20
การพัฒนาแม่พิมพ์สายรัดห้ามเลือดชนิดกึ่งอัตโนมัติสู่การผลิต พ.อ. รศ. สุธี พานิชกุล
( สพว.วพม./รพ.รร.๖ )
 
2555
1
การศึกษาผลของยา Artemisinin ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งกระดูก Osteosarcoma พ.อ.รศ. ทิพชาติ บุญยรัตนพันธุ์
( กอธ.รพ.รร.๖ )
 
 
2
การปนเปื้อนของจุลชีพในท่อทางเดินหายใจของเครื่องดมยาสลบ พ.ท.หญิง สุดารัตน์ ธัญญาหาร
( กวญ.รพ.รร.๖ )
 
 
3
การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ระหว่างการฉีดยามอร์ฟีนเข้า ช่องน้ำไขสันหลังกับการฉีดยาชาที่เส้นประสาทเลี้ยงข้อเข่าในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่ได้รับการระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
( กวญ.รพ.รร.๖ )
 
 
4
การศึกษาโครงการวิจัยสหสถาบันเพื่อศึกษาผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พ.อ. ภูษิต เฟื่องฟู
( กศก.รพ.รร.๖ )
 
 
5
การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีด botulinum toxin A (BOTOX®) เพื่อรักษา myofascial trigger point บริเวณกล้ามเนื้อ upper trapezius พ.ท. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ
( กวฟ.รพ.รร.๖ )
 
 
6
การศึกษาเปรียบเทียบขนาดและชนิดของยาสเตียรอยด์ที่ฉีดเข้าช่องเหนือไขสันหลังระดับเอวเพื่อระงับปวดจากการกดทับเส้นประสาท พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
( กวญ.รพ.รร.๖ )
 
 
7
ความสัมพันธ์ระหว่างเพอริออสตินในปัสสาวะกับโรคไตในเบาหวานชนิดที่ ๒ ร.อ.บัญชา สถิระพจน์
( กอย.รพ.รร.๖ )
 
 
8
ผลของการเสริมใบมะรุมต่อความทนต่อกลูโคสในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ต.หญิง สุชาดา อัศวุตมางกุร
( กภก.รพ.รร.๖ )
 
 
9
การพัฒนาสูตรตำรับเจลห้ามเลือดจากไคโตซาน พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล
( สพว.วพม./รพ.รร.๖ )
 
 
10
โครงการวิจัยนำร่องการพัฒนาสายรัดห้ามเลือดชนิดอัตโนมัติ พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล
( สพว.วพม./รพ.รร.๖ )
 
 
11
ประสิทธิภาพของยาเฟนตานิลในการลดอาการเจ็บปวดในการให้ยาเคมีบำบัดทางน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดขาว ใน รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ท.ผศ. ชาญไชย ไตรวารี
( กกว.รพ.รร.๖ )
 
 
12
การวัดระดับวิตามินดีในน้ำนมแม่ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ท.หญิง นวพร นำเบญจพล
( กกว.รพ.รร.๖ )
 
 
13
การศึกษาความผิดปกติของยีนอัลฟาโกลบินแบบมีการขาดหายที่พบในโรคธาลัสสีเมีย และพาหะชนิดเบต้าและฮีโมโกลบินอี พ.ท. บุญชัย บุญวัฒน์
( กกว.รพ.รร.๖ )
 
2554
1
โครงการวิจัย ระบบฐานข้อมูล เพื่อกรดูแลรักษาและวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก พ.อ. ผศ. สหพล อนันต์นำเจริญ
( กศก.รพ.รร.๖ )
 
 
2
โครงการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบการสูญเสียการได้ยินระหว่างการใช้และไม่ใช้เครื่องป้องกันเสียงแบบ 5 ปีกในระหว่างการฝึกยิงปืนของทหารเกณฑ์ พ.อ. หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา
( กสศ.รพ.รร.6 )
 
 
3
โครงการวิจัย ประสิทธิภาพของการฉีด วิตามินบี 12 เข้ากล้ามเนื้อ บริเวณจุด จู๋ซานหลี่ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการปวดปลายประสาท พ.ต.พีระกรณ์ นิธิกรอธิวัฒน์
( ภวฟ.รพ.รร.๖ )
 
 
4
โครงการวิจัย การศึกษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสารละลายจากการอุ่นขวดน้ำเกลือพลาสติกขนาด 1 ลิตรด้วยเตาอบไมโครเวฟ พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
( กวญ.รพ.รร.๖ (
 
 
5
โครงการวิจัย การตรวจวัดแอนจิโอเทนสิโนเจนในปัสสาวะบ่งบอกถึงการเกิดโรคไตจากเบาหวาน ร้อยโท บัญชา สถิระพจน์
( กอย.รพ.รร.๖ )
 
 
6
โครงการวิจัย ความชุกของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยจากการประมาณค่าอัตราการกรองผ่านไตโดยซีสตาตินซีในซีรั่ม พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ
( กอย.รพ.รร.๖ )
 
 
7
ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะความเสื่อมของกระดูกสันหลังในทหารพลร่มเปรียบเทียบกับทหารทั่วไปในกองทัพบกไทย พ.อ.ชัยวัฒน์ คุณานุสนธิ์
( กศก.รพ.รร.๖ )
 
 
8
ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน ๓ ครั้ง ต่อสัปดาห์ที่โรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สอง พ.ท.วิภู กำเหนิดดี
( กวฟ.รพ.รร.๖ )
 
 
9
การศึกษาระดับวิตามินดีของผู้ป่วยเด็กโรคลมชักในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ท.หญิง นวพร นำเบญจพล
( กกว.รพ.รร.๖ )
 
 
10
การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เรื่องหนูน้อยครูฝึกเสียงหัวใจ (Baby Heart Sound Trainer) พ.อ.หญิง อังคณา เก่งสกุล
( กกว.รพ.รร.๖ )
 
 2553 
1
ผลของโปรแกรมกลุ่มเตรียมจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท พ.ต.หญิงวรัญญา โลสุยะ พ.ต.หญิง ณัฐพร ยศนิรันดร์กุล
ร.อ.หญิง อุบลรัตน์ เฉียวยี่
ร.ท.หญิง หทัยชนก แพ่งกล่อม
  2 ความพร้อมสมรรถภาพร่างกายของนิสิตเตรียมแพทย์ พ.ท.ดนัย หีบท่าไม้  
2552 1 การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรังจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไปสู่ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ร.อ.หญิง สรรเสริญ ไข่ลือนาม  
  2 การศึกษาฤทธิ์กันชักและพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางของสารสกัดสมุนไพรไทยในหนูถีบจักร พ.ท.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์  
  3 ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อแขนแบบไพลโอเมตริก กับความสามารถในการออกตัวของนักกีฬารถแข่งคนพิการในการแข่งขันกีฬาคนพิการอาเซียน พ.ท.วิภู กำเนิดดี  
  4 ความชุกและสาเหตุของความเครียดในนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร.อ.หญิง ลาวัลย์ สุฤทธิกามล  
  5 ผลของการรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุไทย พญ.พรรณทิภา จินตนาประวาสี  
  6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดทางหน้าท้องในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องในโรคระบบลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ชนิดที่ไม่ฉุกเฉินในรพ.พระมงกุฎเกล้า นพ.สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล  
  7 การศึกษาทางการยศาสตร์ในผู้ที่นั่งทำงานที่หน่วยเวชระเบียน รพ.พระมงกุฎเกล้า พญ.เยาวพา ฉันทไกรวัฒน์  
 
8
ความชุกและปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เกิดอาการปวดท้องที่ไม่ใช่โรคทางกายโดยใช้แบบสอบถามคัดกรองในเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร พญ.กัลยาณี คูศิริวิเชียร  


 
 
   
 
 
 
Phramongkutklao College of Medicine and Phramongkutklao Hospital.
E-mail : ORD_PCM@pmk.ac.th